શ્રી કડવા પાટીદાર સત્તાવીસ સમાજ પ્રગતિ મંડળ, કડી.

 
પ્રમુખશ્રી
પટેલ બળદેવભાઈ નારણદાસ (અગોલ)
મંત્રીશ્રી
પટેલ ચંદુભાઈ કેશવલાલ (વેકરા)
મંત્રીશ્રી
શ્રી મહેન્દ્રભાઈ સી. પટેલ (સાદરા)
ઉપપ્રમુખશ્રી
પટેલ ગણપતલાલ ઉમેદદાસ (મદ્રિસણા)
ઉપપ્રમુખશ્રી
પટેલ સુરેશભાઈ પ્રહલાદભાઈ (કાસ્વા)
સહમંત્રીશ્રી
શ્રી કાન્તિભાઈ જે. પટેલ (કાસ્વા)
કોષાધ્યક્ષ
પટેલ મુકેશભાઈ અમૃતલાલ (કોલાદ)
આંતરીક ઓડીટર
પટેલ નારાયણભાઈ અંબાલાલ (ડરણ)

કારોબારી સભ્યો

શ્રી શંકરભાઈ એન. પટેલ
(અલદેસણ )
૭૪,ઘનશ્યામનગર
મોં.૯૭૨૬૫૦૧૨૦૦
શ્રી ભરતભાઈ સી. પટેલ
(રંગપુરડા)
૪૧,શ્રી સિધ્ધેશ્વરી સોસાયટી
મોં.૯૯૨૫૩૯૪૬૨૨
શ્રી ભરતભાઈ યુ. પટેલ
(સુજાતપુરા )
૧-એ, મંગલમૂર્તિ સોસાયટી
મોં.૯૮૨૪૭૨૧૨૬૦
શ્રી શંભુભાઈ જી. પટેલ
(ડરણ)
૧૦, જલદર્શન સોસાયટી
મોં.૯૪૦૮૧૯૬૦૭૬
શ્રી મુકેશભાઈ આર. પટેલ
(કાસ્વા )
૪૫,રાજનગર,વિ-૧
મોં.૯૪૨૮૨૨૪૫૪૧
શ્રી અશોકભાઈ એસ. પટેલ
(વેકરા )
સી-૧૦,ઇન્દ્રપ્રસ્થ ફ્લેટ
મોં.૯૭૨૭૩૫૧૯૫૫
શ્રી રાજેશભાઈ પી. પટેલ
(આદુંદરા)
૬૭, જલધારા સોસાયટી
મોં.૯૮૨૫૭૨૦૬૨૦
શ્રી પંકજભાઈ એલ. પટેલ
(સાદરા)
૨૦,અજય એવન્યુ
મોં.૯૯૧૩૪૧૯૭૦૫
શ્રી કનુભાઈ આર. પટેલ
(કડી )
એ-૩, સરદાર વિલા
મોં.૯૯૨૪૭૧૪૦૦૨
શ્રી રસિકભાઈ એમ. પટેલ
(સોનવડ)
એ-૪, ધરતી સોસાયટી
મોં.૯૪૨૯૭૩૮૨૨૫
શ્રી સંજયભાઈ કે. પટેલ
(સેદરડી )
૨૨, ગૌતમનગર
મોં.૯૮૭૯૩૨૮૩૬૩
શ્રી મહેન્દ્રભાઈ સી. પટેલ
(સાદરા)
૯-બી,કુબેરનગર
મોં.૯૪૨૬૪૧૪૫૨૬
શ્રી લાભુભાઈ એમ. પટેલ
(સાદરા)
બી-૨૦, કુબેરનગર
મોં.૮૯૮૦૮૨૩૦૭૦
શ્રી જયંતીભાઇ ટી. પટેલ
(આદુંદરા)
૧૬,જનતાનગર સોસાયટી
મોં.૭૮૭૪૯૪૫૩૬૧
શ્રી મહેશભાઈ એસ. પટેલ
( આદુંદરા )
૧૦,બાલાજી રેસીડેન્સી
મોં.૯૯૭૮૦૭૭૯૫૦
શ્રી બળવંતભાઈ એન. પટેલ
(કોલાદ )
૪૦,પૂનમ બંગ્લોઝ
મોં.૯૭૨૩૩૧૫૩૬૭
શ્રી નારણભાઈ એચ. પટેલ
(અગોલ )
૨૯,ભાગ્યલક્ષ્મી સોસાયટી
મોં.૯૯૭૮૧૨૦૮૯૫
શ્રી શૈલેષભાઈ બી. પટેલ
(સેદરાણા )
બી-૨૨,સનસીટી
મોં.૯૪૨૮૫૫૨૩૫૭
શ્રી મુકેશભાઈ પી. પટેલ
( કાસ્વા )
૧૯-બી,ભગવતી સોસાયટી
મોં.૯૪૨૬૧૭૬૩૧૩
શ્રી મહેશભાઈ એસ. પટેલ
(હરીપુરા )
૮૬,સાકાર સોસાયટી
મોં.૯૯૭૯૬૪૮૨૪૭
શ્રી જયંતિભાઈ આર. પટેલ
(લક્ષ્મણપુરા )
૩૫,સંતરામ વાટિકા
મોં.૯૪૨૯૨૨૮૫૨૮
શ્રી સુરેશભાઈ બી. પટેલ
(લક્ષ્મણપુરા )
ડી-૨૦૧,સરદારવિલા
મોં.૯૭૨૭૪૬૯૦૦૭
શ્રી કાન્તિભાઈ આર. પટેલ
(સેદરડી )
એ-૩૨, કૌશલ્યા બંગ્લોઝ
મોં.૯૯૧૩૨૧૦૨૨૦
શ્રી ભીખાભાઈ જે. પટેલ
(મણીપુર )
૨-રાજ રેસીડેન્સી ,વિ-૪
મોં.૯૯૭૮૦૯૧૨૦૫
શ્રી અજીતભાઈ બી. પટેલ
(વેકરા )
૩,મોનિકા સોસાયટી
મોં.૯૯૦૪૩૬૦૮૦૨
શ્રી કિરીટભાઈ એમ. પટેલ
(ડરણ )
૧૮, પુષ્પરાજ સોસાયટી
મોં.૯૯૯૮૪૭૫૧૮૨
શ્રી વિપુલભાઈ એ. પટેલ
(મણીપુર )
૧૭,આશીર્વાદ રેસીડેન્સી, વિ-૨
મોં.૯૭૨૫૦૭૩૧૯૬
શ્રી કાન્તિભાઈ જે. પટેલ
(કાસ્વા )
બી-૪૭, મમતાપાર્ક
મોં.૯૪૨૯૭૨૬૬૦૮
શ્રી નવિનભાઈ એચ. પટેલ
(કોલાદ )
૧૬, અર્બુદાનગર સોસાયટી
મોં.૯૯૨૫૩૯૪૪૩૫
શ્રી દિલીપભાઈ બી. પટેલ
(વેકરા )
૪૪,સંકલ્પ સોસાયટી
મોં.૭૬૯૮૧૭૮૩૭૩
શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ જી. પટેલ
(વેકરા )
૩૭,સંકલ્પ સોસાયટી
મોં.૯૪૨૮૭૩૪૯૯૯
શ્રી ધીરુભાઈ પી. પટેલ
(ગલોદરા )
એ-૯, અયોધ્યા-૧
મોં.૯૯૭૮૦૮૬૬૭૬
શ્રી બળદેવભાઈ એસ. પટેલ
(ખાવડ )
સી-૪૪, અયોધ્યા-૧
મોં.૯૭૧૪૧૭૬૬૫૮
શ્રી વિનોદભાઈ પી. પટેલ
(અગોલ )
સી-૪૭,અયોધ્યા-૧
મોં.૯૩૨૮૨૧૯૮૯૦
શ્રી મયંકભાઈ એસ. પટેલ
(વાધરોડા )
૮૨-અયોધ્યાધામ
મોં.૭૬૦૦૨૨૨૨૪૪
શ્રી દિનેશભાઈ એમ. પટેલ
(વાધરોડા )
૧૦૮-અયોધ્યાધામ
મોં.૯૭૨૬૧૩૯૬૦૯

Developed By : Hiren Patel, KADI (Contact No : 9979397449)